ERP (Enterprise Resource Planning)

ระบบ ERP หมายถึงอะไร และช่วยพัฒนาธุรกิจได้อย่างไร

ระบบ ERP และ Data Analytics

ERP คืออะไร?

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning  หรือ การวางแผนทรัพย์กรขององค์กร ซึ่งระบบ ERP นั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนและการจัดการฐานข้อมูล โดย ERP จะเป็นการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน  

ไม่ว่าจะเป็น 

-  การผลิต

-  ระบบสินค้าคงคลัง

-  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM

-  งานด้านการขาย 

-  งานด้านการซื้อ 

-  งานด้านการบัญชีและการเงิน

-  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

เพื่อให้การใช้งานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยากในการทำงานและหากมีปัญหาในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นสามารถรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของตนและสามารถวางแผน แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรนั้นมีการบริหารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

ประโยชน์ของระบบ ERP 

 

 

• ระบบ ERP มีความสามารถในการบูรณาการ ในการทำงานของแต่ละหน่วยงานรวบรวมการทำงานเอาไว้ภายในระบบเดียว เพื่อความสะดวกและไม่ยุ่งยากในการทำงานเป็นศูนย์กลางของการทำงานและฐานข้อมูล

• ระบบ ERP นั้นจึงเป็นตัวช่วยในการใช้ทรัพยากรและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• ระบบ ERP นั้นยังสามารถป้องกันและลดการทำงานซ้ำระหว่างหน่วยงานด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสูงมีการ Update ข้อมูลแบบ Real – time

• ช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

• ระบบ ERP ยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กรในระยะยาว

 

ระบบ ERP มีบทบาทที่สำคัญในการเสริม Data Analytics

 

 

        ระบบ ERP เป็นการวางแผนทรัพย์กรขององค์กรซึ่งจะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ การวางแผนและการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้เป็นระบบมาตรฐานเดียว ในการใช้งานที่รวดเร็วและให้องค์กรนั้นได้มีการบริหารและการใช้ ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Data Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินสามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา หรือพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น

        ในปัจจุบันระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริม Data Analytics ในองค์กรภาคธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในภาคธุรกิจนั้นก็ได้นำเทคโนโลยี Data Analytics นั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และยังสามารถแปลงข้อมูลต่างๆ ให้กลายเป็นผลวิเคราะห์เชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระบบ ERP 

 

ตัวอย่าง การทำ Data Analytics ในภาคอุตสาหกรรมโดยการนำระบบ ERP มาใช้

 

ในมุมมองด้านภาคอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพราะ ต้องการใช้ประโยชน์ เพื่อนำกลับมาดูย้อนหลังหรือใช้ในการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ในการทำรายงานแต่การทำ Data Analytics จะเข้ามาช่วยให้เรานำประโยชน์ออกมาใช้ให้เต็มที่ยิ่งขึ้น

 

ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มักจะมีข้อมูลที่หลากหลายที่จะ Export ออกมาจากเครื่องจักร และนำออกมาจากเซนเซอร์ต่างๆ โดยระบบ ERP นั้นจะเก็บข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง ไว้ในที่เดียวเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน

 

ซึ่งระบบ ERP ที่สามารถเข้ามาจัดการในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่น Sage 300 ERP , SAP Business One Solutions , Sage X3  โดยซอฟต์แวร์เหล่านี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการครอบคลุมตั้งแต่ ระบบบัญชี และระบบ Operations เพื่อช่วยให้คุณสร้างระบบที่มั่นคงและช่วยในการเพิ่มผลผลิต ช่วยให้การมองเห็นภาพรวมของธุรกิจของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทำการตัดสินใจจากข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น 

 

ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านธุรกิจนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์ที่จัดการกับงานในด้าน ERP Software ก็มีความสำคัญ ทางบริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส

จำกัด หากท่านมีความสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของเราไปใช้กับธุรกิจ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา

 

FMS - ERP Solution