ERP (Enterprise Resource Planning)

10 ฟังก์ชั่นการทำงานใน Sage 300 ที่คุณไม่ควรพลาด

Top 10 Features and Function in Sage 300 ERP 

 

Sage 300 คืออะไร?

Sage 300 หรือ Accpac คือ ERP Software ที่ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ การเงินการบัญชี (Finance & Account) การจัดซื้อ (Purchase) การผลิต (Manufacturing) สินค้าคงคลัง (Inventory) การบริหารงานโครงการ (Project & Job Costing) และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ด้วยระบบ ERP ของโปรแกรม Sage 300 (Accpac) ที่สมบูรณ์แบบ จะช่วยให้ท่านลูกค้าสามารถมีระบบที่มั่นคง ด้วยการทำงานแบบเป็นปัจจุบัน (Real time) อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน (One Single database) และเหมาะสำหรับลักษณะธุรกิจของท่าน อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจการผลิต (Manufacturing) กลุ่มธุรกิจซื้อมา-ขายไป (Trading & Commercial) กลุ่มธุรกิจโครงสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (Construction & Real Estate) และกลุ่มธุรกิจบริการ (Services Industry) เป็นต้น

 

Top 10 Features and Function in Sage 300 ERP 

1. Single Database – “Account & Operational System” 

   ระบบ Sage 300 เป็น ระบบ ERP ช่วยวิเคราะห์เทรนด์ และติดตามประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณโดยช่วยให้เห็นภาพรวมองค์กร รวมถึง เจาะลึกถึงรายละเอียด  ของข้อมูลใน ระบบ Sage    300 (Accpac) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

 

 

Sage 300 (Accpac) เป็น ระบบ ERP ที่เชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ทำให้ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบถึงที่มาของข้อมูล และมีความเข้าใจที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับฐานะการเงินขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น กระแสเงินสด (Cash flow) ลูกหนี้ (Account Receivables) หรือเจ้าหนี้ (Account Payables) ที่อยู่ในหลายสถานที่ หลายบริษัท หลายสกุลเงิน (Multi-Currency) หรือแม้แต่ระหว่างประเทศ

 

2. Complete control over your finances – “Cash View” 

   Sage 300 (Accpac) เป็น ระบบ ERP ที่มีฟังชั่น Sage Cash View ที่จะช่วยในการติดตาม และตรวจสอบกระแสเงินสดในปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูภาพรวมของธุรกิจ วางแผนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 

 

3. Save time with “Visual Process Flows”

    ภายในระบบ Sage 300 เป็นระบบ ERP ที่สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานของแต่ละฝ่ายได้ ส่งผลให้เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามา สามารถการเรียนรู้ ขั้นตอนการทำงานตาม Visual Process Flow นี้ได้ทำให้ประหยัดเวลาทั้งผู้ส่งมอบงาน และผู้ใช้งาน    

 

 

4. Improved and modernized technical architecture- Concurrent Users & Audit Logger 

   โครงสร้างภายในระบบ Sage 300 เป็นระบบ ERP ถูกออกแบบให้มีความทันสมัย (Modernized) มีประสิทธิภาพสูง (High Performance) มีความสามารถในการขยายระบบ Sage 300 เพื่อรองรับการใช้งาน (Scalability) และมีความปลอดภัยสูง (High Security) โดยระบบSage 300 เป็นระบบแบบ Concurrent Users สามารถตั้ง Users ได้อย่างไม่จำกัด และสามารถเลือกใช้ Modules เท่าที่ต้องการ พร้อมระบบ Audit Logger จัดเก็บประวัติการเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัย 

 

5. Save time while processing and Real Time Data -  Real Time Analysis Reports

    ผู้ใช้งานระบบ Sage 300 (Accpac) สามารถมองเห็นสถานะข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ERP ได้อย่าง Real Time ทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหา ตรวจสอบข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ว่าตอนนี้ สินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า  มีเท่าไหร่ (Quantity on Hand) สินค้าที่อยู่ในการสั่งซื้อมีจำนวนเท่าไหร่ (Quantity on Purchase)

 

 

6. Manage every aspect of “Distribution” 

   ในด้านลูกค้า Sage 300 (Accpac) เป็นระบบ ERP ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของสินค้าที่ต้องจัดส่ง การออกใบแจ้งหนี้ การรับคืนสินค้า สำหรับด้านผู้ขาย ระบบ Sage 300 (Accpac) ช่วยให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การขอใบเสนอราคา (Requisitions) การสั่งซื้อ (Purchase Order) การรับสินค้า (Receipts) ไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ (Invoices) ทำให้ผู้ใช้งานทำงานง่าย และประหยัดเวลาให้การติดตาม

 

7. Win new business, retain and grow existing customer- Connected with “CRM”

    Sage 300 เป็นระบบ ERP ที่สามารถเชื่อมต่อ Sage CRM (Customer Relationship Management) สามารถเชื่อมโยงงานด้านบัญชีการเงิน เข้ากับ งานด้านการขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับด้านการขายและการตลาดมากยิ่งขึ้น รวมถึงด้านการบริการลูกค้า และลูกค้าสัมพันธ์ สร้างระบบที่เป็น Single Database 

 

 

8. Business Intelligence Tools 

   ในระบบ Sage 300 มีเครื่องมือการทำรายงานที่เป็นที่นิยมอย่างมาก คือ Sage Intelligence โดยที่สามารถดึงข้อมูลใน Sage 300 นำข้อมูลมาประมวลเป็น Report บน Microsoft Excel ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Data Table หรือ Graphical 

 

 

9. Reports are ready to use, easy to customize and automated distribution –“ Financial Report “

   รายงานต่าง ๆ ในระบบ Sage 300 (Accpac) สามารถตั้งเวลาในการดึงรายงานตามแบบฟอร์มได้อัตโนมัติ และทำการส่ง Email ให้เป็นรายบุคคล หรือภายในทีมที่ผู้ใช้งานมีการ Setup ไว้ อีกทั้งในระบบ Sage 300 (Accpac) ยังรองรับการ Customized report ให้เป็นไปตามความต้องการของท่านลูกค้าได้ผ่านเครื่องมือการสร้างรายงานที่มีความยืนหยุ่น    

 

10. Seamless integration with third-party solution

     เชื่อมต่อ Sage 300 (Accpac) ด้วย Third Party Solution เพื่อรองรับการทำงาน และตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้น เช่น การเชื่อมต่อ Barcode System กับ Sage 300 ERP โดยเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสามารถการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Sage 300 ได้อย่าง real-time จากการสแกนบาร์โค้ดบนสินค้า ด้วย handheld หรือ Tablets (รองรับบาร์โค้ดทั้งแบบเส้น และแบบ 2D) หรือการเชื่อมต่อ Sage 300 กับ  Resource Manager  เพื่อนำองค์กรเข้าสู่ยุดของ Paperless ด้วยการขออนุมัติเอกสาร Online ผ่าน Web Portal เช่น Purchase Requisition 

 

 

ท่านลูกค้ามีความสนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบองค์กรกับทีม FMS Consultant 

สามารถติดต่อ คุณวุฒิพร ได้ที่เบอร์ 02-274-4070 หรือผ่านทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สำหรับ Product ของ FMS เพิ่มเติมได้ที่: http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html

สำหรับ Barcode System เพิ่มเติมได้ที่: http://fmsconsult.com/th/solutions/barcode-system.html

สำหรับ Resource Manager เพิ่มเติมได้ที่: http://fmsconsult.com/th/solutions/resource-manager.html

สำหรับบทความของ FMS เพิ่มเติมได้ที่: http://fmsconsult.com/en/news-event/knowledge.html 

 

 

 

FMS - ERP Solution