UPCOMING EVENT

งานสัมมนา : DIGITAL MANUFACTURING INNOVATIVE & SUSTAINABLE ERP SOFTWARE

 

 

 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 

DIGITAL MANUFACTURING By Sage 300 (ACCPAC) 

ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ โรงแรม Nikko Amata , นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน อุตสาหกรรมการผลิต ที่ครอบคลุมระบบการจัดซื้อ ขาย บัญชี และการผลิต & Barcode ด้วยระบบ Sage 300 (ACCPAC)

 

Agenda

9.30 – 10.00

Registration

10.00 -12.00

Sage 300 Introduction

 

Manufacturing

 

- Production Planning

 

- Manufacturing Order

 

- Manufacturing Lot

 

- QC

 

Inventory

 

- Bin Tracking

 

- Barcode System

12.00 – 13.30

Lunch Break

13.30 – 14.00

- RPA : Robotic Process Automation

 

- Business Intelligence : Sage Intelligence

 14.00 - 15.30

- Audit Logger

 

- Inventory with manufacturing industry

 

- E-Tax Solution

 

- ERP & Banking Integration

 15.30 – 16.00

Q&A 

 

  

 

Digital Manufacturing

 

            Digital Manufacturing คือ การนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานร่วมกับงานด้านManufacturing, Supply Chain, Production หรือรวมถึงกระบวนการต่างๆ โดยจะทำการเชื่อมต่อระบบและกระบวนการในทุกๆด้านของการผลิตเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างแนวทางตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ประกอบสำหรับการทำ Digital Manufacturing  มี ดังนี้

 

 

1. PDPA : Audit logger 

          PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล หรือรวมถึง การโอนข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องข้อมูลจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว ตัวอย่างของข้อมูล อาทิ  เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล , ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น 

          การทำ Audit logger นั้นจะช่วยจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งาน อาทิ มีการใช้งานจากหมายเลขไอพีใด มีการเข้าใช้งานจากที่ใด และสามารถตรวจสอบความผิดปกติของการเข้าใช้งานได้อัตโนมัติ การทำAudit logger นั้น ถือว่าสามารถตอบโจทย์ให้แก่ PDPA ทั้งในด้านของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และรวมถึงการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ซึ่ง Sage 300 เป็นระบบ ERP ที่มีการออกแบบให้มีสามารถเลือกงานใช้ Modules เท่าที่ต้องการ พร้อมทั้งมีระบบ Audit Logger ที่มีความปลอดภัยสูง

 

 

2. RPA : Robotic Process Automation

           RPA (Robotic Process Automation) คือ ระบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ที่ถูกออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในรูปแบบอัตโนมัติ ที่เรียกว่า “bot” สามารถเลียนแบบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดการ การทำงานที่มีรูปแบบเดิมซ้ำ ๆ งานที่ทำเป็นประจำ, งานที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วหรืองานที่มีปริมาณมาก ๆ เหมาะกับธุรกิจ ในหลากหลายอุตสาหกรรม         

          RPA ช่วยให้องค์กรสามารถรักษาประโยชน์ของระบบการทำงานรูปแบบเดิมได้และในขณะเดียวกันยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ RPA โดยจะช่วยให้การจัดการข้อมูลของโปรแกรมในซอฟต์แวร์ ERP  ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานในรูปแบบอัตโนมัติและช่วยจัดการการทำงานให้โครงงานต่าง ๆ ในระบบธุรกิจใช้เวลาน้อยลง และได้ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 

 

 

3. Business Intelligence

          Business Intelligence หรือ BI คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการกับข้อมูลทางธุรกิจ มาสรุปผลออกมาให้เห็นถึงภาพรวม โดยประโยชน์หลักคือการทำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและช่วยในเรื่องของการตัดสินใจทั้งในระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร ในปัจจุบัน Business Intelligence ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การนำเทคโนโลยี Machine Learning หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและช่วยการตัดสินใจ 

          สำหรับ Digital Manufacturing การใช้งานระบบ ERP Software ที่มีความสามารถครอบคลุมในหลายๆด้าน จะช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดของงาน อย่างเช่น Sage 300 ERP Software ที่ครอบคลุมการใช้งานทุกอย่าง รวมถึงในระบบ Sage 300 มีเครื่องมือในการทำ Business Intelligence คือ Sage Intelligence ที่สามารถทำรายงานออกมาได้อย่างง่ายดายโดยที่สามารถดึงข้อมูลใน Sage 300 นำข้อมูลมาประมวลเป็น Report บน Microsoft Excel ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Data Table หรือ Graphical

 

 

4. Production Planning 

          Production planning หรือการวางแผนการผลิต ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่ทำให้ให้กระบวนการผลิตละบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยการออกแบบระบบสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ ให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ หรือการเลือกใช้Software สำหรับการวางแผนการผลิต 

          หัวใจหลักของขั้นตอน Production Planning ที่สามารถช่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือการเลือกใช้ เทคโนโลยี ERP Software อย่างเช่น Sage 300 ERP Software ที่สามารถช่วยจัดระบบและแบบแผนการทำงานภายในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ภายในโปรแกรมเดียว รวมถึงยังครอบคลุมถึงในเรื่องของ MRP (Material requirements planning) ที่สามารถเข้ามาช่วยวางแผนการผลิต, การจัดตารางเวลา และการควบคุมสินค้าในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบ MRP ยังช่วยลดโอกาสในการเกิดปัญหาระหว่างการผลิตได้ 

 

 

5. Quality Control: QC

          Quality Control คือการตรวจสอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยในการ QC ต้องอาศัยความละเอียดแต่ต้องมีความรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบสินค้า และต้องมีการกำกับการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยการจรวจสอบสามารถแบ่งออกเป็น การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (Raw Material), การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ (Packaging), และการตรวจสอบคุณภาพเนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) โดยระบบ ERP Software สามารถเข้ามาช่วยจัดการในเรื่อง Quality Control ทั้งในด้านการ ควบคุมคุณภาพของสินค้ารับเข้า และสินค้าที่ผลิต อีกทั้ง Quality Control จะครอบคลุมการ Inspection , Assign Tester, ติดตามผลลัพธ์ บันทึกเหตุผลการรับเข้า และ การ Reject สินค้า รวมไปถึงการ ย้ายสินค้าไปยัง Warehouse

 

 

6. Bin Tracking

           Bin Tracking คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตามสินค้าภายในคลัง เพื่อให้สามารถควบคุมคลังสินค้า รวมถึงสามารถทราบว่าชั้นวางสินค้าหรือพาเลทใดถูกใช้งานอยู่หรือว่าง ซเมื่อทราบถึงข้อมูลเหล่าจะช่วยให้การจัดเก็บและการค้นหาสินค้าทำได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งระบบ Bin Tracking ยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตามสินค้า เช่น การสูญหาย หรือการวางของผิดชั้น โดย Sage 300 ERP  ยังมีระบบ Warehouse Management – Inventory Control , Barcode, Bin Tracking, และ GS1 Barcode ที่สามารถเก็บข้อมูลสินค้า Expiry Date , Bin Location และข้อมูลสินค้า ลดปัญหาสินค้าขาด หรือ สินค้าล้น stock นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมต้นทุนสินค้า แรงงาน เพื่อหาราคาขาย ( Sales Price ) ที่เหมาะสม

 

 

7. Barcode 

          เทคโนโลยี Barcode ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บชื่อ รหัส และราคาของสินค้า หรือทางด้านการจัดการคลังสินค้า Barcode  ช่วยในการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งระบบ Barcode ของ Sage 300 ERP Software เป็นระบบบาร์โค้ดที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ Sage 300 ได้แบบ Real time  และสามารถจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้งหมดให้ถูกต้อง มีความแม่นยำ รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบคลังสินค้า และระบบสามารถทำงานได้จากการติดตั้ง ตั้งค่า service environment และปรับหน้าจอโปรแกรมให้เป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการ