UPCOMING EVENT

Modernized your Food & Agricultural Business with SAP Business One : สร้างระบบ ERP สำหรับธุรกิจอาหารและการเกษตร

 

 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) ร่วมกับ SAP Thailand ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร เข้าร่วมงาน Modernized your Food & Agricultural Business with SAP Business One: สร้างระบบ ERP สำหรับธุรกิจอาหารและเกษตร 

ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ SAP Thailand, Liberty Silom

ในปี 2563 ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรของไทย มีแนวโน้มปรับขยายตัวมากขึ้นจากปี 2562  จากปัจจัยต่าง ๆ บวกความต้องการบริโภคของต่างประเทศที่เพิ่มมาก เช่น จีน และญี่ปุ่น

ระบบ ERP: SAP Business One (SAP B1) ที่ช่วยวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ให้มีความทันสมัย และครอบคลุมการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อสอดรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ยกตัวอย่างข้อดีของ SAP B1 ที่ช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

1. Automated Processes & Workflows: ช่วยปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและจัดการกับ Workflow 

2. Batch Control and Traceability: ช่วยควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหารแปรรูป

3. Production Management: การจัดการการผลิต

** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์บริษัทด้าน IT Consulting, System Integrator (SI), Distributor, ERP Consultant หรือที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมงาน **

ทีมงาน FMS จะส่งจดหมายตอบรับ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 หากท่านไม่ได้รับจดหมาย หรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ คุณวุฒิพร 0 2274 4070

 

ลงทะเบียนเข้างานสัมมนา

Modernized your Food & Agricultural Business with SAP Business One : สร้างระบบ ERP สำหรับธุรกิจอาหารและการเกษตร


Other