INTEGRATED SOFTWARE

Norming Asset Management

Norming Asset Management

Norming Asset Management เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม Sage 300 ERP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะเข้าไปช่วยในการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) โมดูลหลักของโปรแกรมทำให้คุณบริหารจัดการ บัญชีสินทรัพย์ (Asset Accounting) ได้อย่างง่ายดาย โดยคุณสามารถประมวลผลรายการบัญชีสินทรัพย์ได้ทั้งหมด รวมทั้งการซื้อกิจการ (Acquisition), ค่าเสื่อมราคา (Depreciation), รายการปรับปรุง (Adjustment), การจำหน่ายสินทรัพย์ (Disposal), การรวมและการแยกสินทรัพย์ (Merge and Split) อีกทั้งยังมีโมดูลเพ...