รางวัล

รางวัลเป็นการการันตีความสำเร็จของเราในการทำ implementation และ Training บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเน้จเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ได้รางวัลเป็น Sage Premium Partner มาตลอด 10 ปี ความสัมพันธ์ 28 ปีระหว่าง FMS และ Sage แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ ความสามารถในความเข้าใจ software Sage ในทุกมิติ และ ทุกภาคธุรกิจ

Sage X3 Certified Manufacturing Consultant

Sage X3 Certified Distribution Consultant

Top Sales Thailand 2023

Sage 30 Year Loyalty Partnership

ISO/IEC 29110-4-1:2018

FMS Top  Partner 2017

Sage Asia Platinum Partner 2016

Sage Asia Premier Partner 2015

Sage Asia Premier Partner 2014

Sage Asia Premier Partner 2013

Sage Asia Premier Partner 2012

Sage Asia Premier Partner 2009

20 Years of Partnership