INTEGRATED SOFTWARE

Peresoft Cashbook

Peresoft Cashbook คืออะไร ?

Peresoft Cashbook Software เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่จะรักษาบัญชีธนาคารของคุณ และจัดกระแสเงินสด โดยทำงานร่วมกับโปรแกรม Sage 300 ERP เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรม Sage 300 ERP ให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งครอบคลุมการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ และทั้งองค์กร

  • สามารถ configuration and customization ตามประเภทธุรกิจ และความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งาน
  • กำหนด workflow authorization ได้ตาม ผู้ใช้งาน และทำได้ในทุกระบบงาน: Purchase, ...